Standardní chyba měření

Standardní chyba měření bývá v manuálech k psychodiagnostickým nástrojům označena jako SE, SEM nebo σe. Vypočítáme ji podle následujícího vzorce:

S zde znamená směrodatnou odchylku, tedy σ

rxx znamená reliabilitu