Interval spolehlivosti měření

Klasická testová teorie říká, že pozorovaný skór Xi je součtem tzv. pravého skóru (true score) τi a náhodné chyby měření ei. Matematicky to lze vyjádřit takto:

Xi = τi + ei

Graficky je tento vztah vyjádřit následovně:

Z výpočtu chyby měření víme, že souvisí s reliabilitou. Zjednodušeně můžeme říci, že čím je test reliabilnější, tím je menší chyba měření a naopak. Skór, který naměříme v testu pravděpodobně není skutečným skórem, ale je nějak zkreslen chybou měření. Jedním ze způsobů, jak se s touto nejistotou vyrovnat, je stanovit interval, v němž se s určitou pravděpodobností skutečný skór pohybuje. Tento interval je závislý na míře pravděpodobnosti a právě na velikosti chyby měření. Spočítat lze podle vzorce:

CIx = ±z . σe

Jak už víme, σe je chyba měření. Z je hodnota Z skóru odpovídající dané pravděpodobnosti. U 95% je to 1,96. (Proč? Protože víme, že 95% lidí se bude nacházet mezi 2,5. a 97,5. percentilem. To je rozmezí ohraničené hodnotami Z -1,96 a +1,96.)

Při interpretaci je třeba mít na paměti ještě jednu věc, která je patrná z obrázku níže. Podíváme-li se na interval spolehlivosti, je pravděpodobnější, že skutečný skór bude ležet na straně k průměru než na straně od něj.

 

Do kalkulátoru zadejte standardní chybu měření. Výsledkem je hodnota, kterou přičtete a odečtete od váženého skóru v testu. Získáte tak interval spolehlivosti měření. Nemusíte se zabývat druhem skóru (ten je zohledněn již při výpočtu SEM).